محصولات پتروشیمی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر با دریافت گواهینامه های ایزو (ISO) بصورت یک سیستم یکپارچه(IMS) همواره امر ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود، جلب رضایت طرفهای ذینفع، اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران را مد نظر داشته است. به دنبال طرح استانداردهای جهانی ایزو در دنیا، این شرکت نیز به منظور تطبیق محصولات تولیدی خود با معیارهای آن موفق به دریافت گواهینامه های ذیل گردید. دریافت این نوع استانداردهای بین المللی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اين راستا شركت پتروشيمي اميركبير با توجه به اهداف استراتژیک سازمان و پیرو تصمیم مدیریت در بهبود سیستماتیک در فعالیتها و روند کار در بحث کیفیت ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، استقرار سیستم IMS را در تاریخ 1384و بعد از عقد قرارداد مشاوره با شرکت راهبران پتروشیمی آغاز نمود که بعد از آن ضمن انجام ممیزی ها و بازدید های دوره ای توسط مشاور و انجام چندین دوره ممیزی داخلی و خارجی در تاریخ 85/2/27 گواهینامه هاي IMS به شرکت اعطاء گردید .